Szavazás

Ön milyen fizetési módot választana leginkább?
Banki átutalás
Bankkártyás
Készpénz
Postai Utánvét

Naptár

2024. Július
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Látogató számláló

0
1
3
0
5
9
2

Partnereink

Vásárlási feltételek

PREAMBULUM

A www.tea4you.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti.

 

A Weboldalt/Webáruházat üzemeltető és adatkezelő részletes adatai:

Név:                   Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság          

Székhely:            2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 5/2.

Email:                 info@tea4you.hu

Telefon:              +36-20/945-3047; +36-30/620-3011

FOGALMAK

Felek: Jelenti az I. pontban meghatározottak szerint a Webáruház Üzemeltetőjét, mint Eladót, valamint a Weboldal és a Webáruház Felhasználóját, mint Vevőt.

Fogyasztó: Jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt.

Fogyasztói szerződés: Jelenti a fogyasztó és a vállalkozás között szerződést.

Szerződés: Jelenti az Eladó és a Vevő között a Weboldalon és elektronikus levelezés igénybevételével távollévők között létrejövő adásvételi szerződést.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Jelenti az olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: Jelenti az olyan fogyasztói szerződést, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Vállalkozás: Jelenti a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyt.

Weboldal: Jelenti a Preambulumban meghatározott www.tea4you.hu című internetes oldalt.

I. Szerződő Felek

Egyrészről a Webáruházat Üzemeltető Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság (úgy is, mint Eladó), másrészről a Weboldal és a Webáruház jelen szerződés szerinti Felhasználója (úgy is, mint Vevő) (Eladó és Vevő a továbbiakban: „Felek”).

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruház használatával (regisztrációval) elfogadja az ÁSZF-et.

II. Vonatkozó jogszabályok

Jelen ÁSZF-re különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a.) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

b.) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

c.) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

d.) 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

e.) 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésnek eljárási szabályairól

III. Az ÁSZF célja

A Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az egyik szerződő fél a vele szerződő másik felek közreműködése nélkül előre meghatározza a szerződések lényeges tartalmát. A jelen szabályzatban található rendelkezések általános szerződési feltételnek (a továbbiakban úgy is, mint: ÁSZF) minősülnek, melyet a Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság a Weboldalon közzétesz, így azt a szerződő felek megismerhetik.

IV. A szerződés tárgya

Felek a jelen ÁSZF-ben és a Webáruházban meghatározott módon és feltételekkel, egymással adásvételi szerződést köthetnek, amelynek megkötése esetén az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg a Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

V. A termékek köre és a vételár

Az Eladó kínálatában szereplő, a Vevő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Weboldalon tekinthető meg.

Az egyes árucikkek mellett részletes leírás található, mely tartalmazza az adott termék tömegét, összetételét, kiszerelését és vételárát. A termékeknél megjelenített fényképek csak illusztrációk, a megrendelt árucikktől eltérhetnek. A termékek mellett (bejelentkezést követően) feltüntetett vételár bruttó árat jelent (a nettó árnak a mindenkor hatályos ÁFA-val növelt összege), mely kizárólag magyar forintban értendő, és mely nem tartalmazza a szállítás költségét.

Az Eladó fenntartja a termékek mellett feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Az Eladó garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak az Eladó részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a Weboldalt üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Weboldalon feltüntetett hibás árért szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes árért történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő, döntése szerint, vagy megrendeli a terméket a helyes árért, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény az Eladó felé való érvényesítése, illetve a Vevőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

VI. A rendelés folyamata, a szerződés létrejötte

A www.tea4you.hu Weboldalra látogató Vevő a Webáruházban található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott termékeket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Vevő által kiválasztott termékeket, a termék darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, és a Vevő által fizetendő végösszeget. További termék(ek) vásárlási szándéka esetén a Vevő a „vásárlás folytatása” gomb választásával teheti ezt meg. A Vevő a megrendelést megelőzően köteles ellenőrizni a megvásárolni kívánt termékek körét és darabszámát, és amennyiben a Vevő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja a kosár tartalmát, úgy a „megrendelés” gombra kattintva küldheti el megrendelését az Eladónak. Amennyiben a Vevő a kosár tartalmán változtatni kíván, úgy a „törlés” gombra kattintva elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat, elküldését követően a megrendelésen a Vevő az Eladó visszaigazolását követően nem módosíthat, nem javíthat. Aktív rendelést érintő adatok módosítását az ügyfélszolgálati telefonon, vagy központi e-mail címen lehet megtenni abban az esetben, ha a rendelés teljesítését az Eladó még nem kezdte meg.

A Vevő személyes adatainak megadása során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és feldolgozásra:

 1. Név (Cégnév) + szállítási cím
 2. Lakcím (Székhely)
 3. Adószám vállalkozásnál
 4. Számlázási cím
 5. Telefonszám
 6. E-mail cím

A Felek közötti szerződés a Vevő megrendelésének az Eladó részére fent leírt módon történő elküldésével, és azt követően az Eladó által a regisztráció során megadott e-mail címre történő elektronikus rendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Vevő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Vevő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget. A szállítás ideje egyedi módon kerül megadásra. A szerződés nyelve a magyar.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

VII. Felek jogai és kötelezettségei

A Felek közötti jogviszony fennállása alatt a Vevő köteles a saját személyes adatait, és a megrendeléshez szükséges egyéb adatait hibátlanul, az Eladó által a VI. fejezetben megjelölt részletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely kötelezően megadni kívánt adatot nem jelölt meg, az Eladó jogosult a szerződéskötéstől elállni.

A Vevő kötelezi magát, hogy a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő saját nevében jár el, így a Vevő személye megegyezik az ott kitöltött adatokkal feltüntetett személlyel.

Az Eladó jogosult a megadott adatokat egyeztetni, és amennyiben ennek során arra a megállapításra jut, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben vagy teljes egészében visszautasítani, és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

Felek megállapodnak, hogy a Vevő által a rendelés leadása során megadott adatok pontatlan, valótlan, valamint hiányos megadásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítéseinek felelősségét az Eladó kizárja, ugyanakkor Eladó az ezzel kapcsolatos felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől.

Amennyiben a kiszállításkor a Vevő az utánvételes terméket nem fizeti meg, a posta a terméket visszatartja, tulajdonjoga nem száll át a Vevőre.

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vevőnek - abban az esetben, ha Fogyasztónak minősül - joga van elállni vásárlási szándékától. A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a terméket az eredeti állapotában az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles az termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek a termék visszaszolgáltatását követő 30 napon belül.  A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben a Vevő az eladóval szemben egyéb követelést nem támaszthat. A Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint nem gyakorolhatja a 20.§ szerinti elállási jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, kivéve, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát vagy még nem bontotta fel (a terméket még nem vette használatba).

VIII. Szállítási feltételek és kárveszély átszállása

A termékek átadása postai kézbesítés útján történik. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásától számított, de legkésőbb 21 munkanapon belül a megrendelt terméket/termékeket átadja a postának kiszállítás céljából.

Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási költséget (a továbbiakban: „Szállítási Költség”) minden esetben a rendelés visszaigazolása tartalmazza.

A Szállítási Költség minden esetben a ténylegesen kiszállított termékmennyiség alapján kerül megállapításra.

Az Eladó a Vevő által megrendelt termékeket a Magyar Posta Zrt.-vel szállíttatja ki a Vevő által a rendelés során megadott címre.

Amennyiben a Vevő előreláthatólag nem lesz képes a megrendelt termékeket határidőben átvenni, köteles erről a tényről az Eladót haladéktalanul írásban, az ok és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben a megjelölt ok az Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a tényleges átvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.

Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörében felmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállítási határidőben átszáll a Vevőre.

IX. Fizetési feltételek

A termék(ek) ellenértékét – amely tartalmazza a vételárat és a Szállítási Költséget – a Vevő a kiszállítást követően készpénzben, postai utánvétellel, vagy a kiszállítást megelőzően az Eladó által feltüntetett bankszámla számra történő átutalás útján is rendezheti.

Az Eladó az általa leszállított valamennyi termék tulajdonjogát mind a vételár, mind egyéb járulékos követeléseinek tejes mértékű kiegyenlítéséig fenntartja.

X. Adatvédelem

Jelen ÁSZF VI. fejezetében meghatározott adatközlés (termékrendelés során regisztráció) a 2011. Évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a Vevő hozzájárulásának minősül.

Az Eladó a Vevő által megadott személyes adatokat elektronikus úton tárolja és kezeli. Ez alól kivételt képez a termékek kiszállítása, ahol írásban is történik adatkezelés.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a kiszállítást végző Magyar Posta Zrt. részére a termék kiszállításhoz szükséges adatait átadja.

A Vevőnek joga van kérni az általa megadott adatainak törlését az Eladó nyilvántartásából.

A Weboldal (engedélyezés esetén) „cookie” (süti) fájlokat használhat - amelyek azonban nem alkalmasak a felhasználók személyének azonosítására - az alábbi módok  szerint:

 • Igen, "Engedélyezem - Nem engdélyezem" típus
 • Igen, "Checkbox - Beállítom" típus
 • Igen, "Rendben" típus (Ha semmilyen saját vagy harmadik fél által lerakott marketing cookie-at nem használ!)

  
Cookie engedélyezés nélkül is használható funkciók:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Google Ads
 • Google Login
 • Google +1
 • Facebook követőkód (pixel)
 • Facebook Login
 • Facebook Like Button
 • Külső marketing eszközök
 • Külső chat megoldások
 • Külső statisztika megoldások
 • Köszönő oldali scriptek
 • Külső widgetek
 • Banner boxok (#1 banner csoport)
 • Banner boxok (#2 banner csoport)
 • Banner boxok (#3 banner csoport)
 • Banner boxok (#4 banner csoport)
 • Intelligens ajánlat
 • Funkcióhoz használt cookie-k:
  • UN_exitpopup_show_all (30 nap),
  • UN_exitpopup_show_... (30 nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap),
  • UN_exitpopup_conv_... (30 nap), UN_exitpopup_block (30 nap),
  • UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 nap),
  • UN_exitpopup_newsletter (30 nap)
  • Utoljára megtekintett termékek

 

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_last_prod (60 nap)

 • Forrás azonosítás
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_refer (60 nap)

 

Működéshez szükséges cookie-k:

 • Maradjon belépve Funkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap),
 • UN_never_logout_auth (90 nap)
 • Cookie alapú kosár eltárolás
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap)
 • GeoIP alapú átirányítás
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet)
 • Felugró módosítható elem
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet)
 • Lista nézet váltás
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap)
 • Mobil verzióra váltás
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap)
 • Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap)
 • Explicit tartalom felugró
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet)
 • Cookie és Profilalkotás elfogadása
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap),
 • UN_cookie_close (365 nap)


Folyamat azonosító:

 • Funkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

 

A Vevő a rendelés leadása során megadott személyes adataival, illetve az ÁSZF elfogadásával, a „cookie” (süti) fájlok esetleges elfogadásával, illetve a hírleves szolgáltatásra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó megadott személyes és egyéb adatokat kezelje és feldolgozza, illetve statisztikai céllal felhasználja.

A Vevő kijelenti, hogy a rendelés leadása során beírt adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásara. Vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Eladót az adataiban bekövetkezett változásról.

Az Eladó kizárja a felelősségét a megadott téves, hibás vagy hamis adatokból eredő károkért.

Az Eladó köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/ számú rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR) alapján.

Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése az Eladótól jelen szerződés hatályosságától függetlenül bármikor, közvetlenül kérhető.

A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Eladó az elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja tovább.

Az Eladó vállalja, hogy a Vevő kérésére az adataiban módosításokat végez, törli őket, illetve a tárolt adataiban betekintést biztosít.

Az adatvédelem és az adatkezelés részletes szabályait a www.tea4you.hu webáruház oldalán elérhető Adatkezelési tájékoztató, illetve Eladó Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

XI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Felhasználónak az ÁSZF-vel, a Weboldallal és a Webáruházzal kapcsolatban kérdése, panasza, továbbá a Felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében a Felhasználónak észrevétele van, abban az esetben az Üzemeltetőhöz intézett panaszbejelentést szóban, írásban, postai vagy e-mail üzenet formájában teheti meg az alábbi megadott elérhetőségeken.

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes.

A Vevő, abban az esetben, ha fogyasztónak minősül, a termékkel vagy az Eladó, mint vállalkozás (jelen fejezetben a továbbiakban Eladó, mint vállalkozás és Vevő, mint fogyasztó) tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 1. Hely: 2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 5/2.                    
 2. Nyitvatartási idő: Telefonon vagy e-mailen keresztül előre egyeztett időpontban.
 3. Telefon: +36-20/945-3047; +36-30/6203011
 4. Internet cím: www.tea4you.hu                   
 5. E-mail: info@tea4you.hu                           

 

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Vevőnek átadja vagy megküldi e-mail-en keresztül. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a Vevő bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket szavatossági probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán) elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vevő lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Vevő az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Vevő fogyasztói panaszát elutasítják, úgy a Vevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a Vevő erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. az Eladó székhelyét,
 3. ha a Vevő, az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a Vevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes békéltető testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Vevő beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Vevő tudja érvényesíteni jogait anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha a Vevő panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.


A portálon a Vevő és az Eladó közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

XII. Egyéb rendelkezések

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság.

A jelen ÁSZF szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, azt az Eladó nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető.

Eladó biztosítja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően.

Felek a jelen ÁSZF-be foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

Ha a jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Felek törekednek a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerült vitás kérdések közvetlen tárgyalásos úton történő rendezésére.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa, illetve azt a Weboldalon mindenki számára elérhetővé tegye.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az alkalmazandó.

A jelen ÁSZF a www.tea4you.hu oldalon hozzáférhető, a Vevő által tárolható és előhívható.

 

Budapest, 2018. december 5.

                                               Bereznai és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság